Χρήσιμα εργαλεία για Startups

Business Plan

Φόρμα καθοδήγησης για την συμπλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Φόρμα

 

Investor Pitch Experience

Δοκιμαστικές παρουσιάσεις για την απόκτηση εμπειρίας

Budget Planning Template

Φόρμα υποβοήθησης για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού

Presentation Structure Template

Φόρμα καθοδήγησης για την προετοιμασία της παρουσίασης

 

Investor Communication Template

Φόρμα υποβοήθησης για την ιδιωτική επικοινωνία με τον επενδυτή

Assisting Templates

Επιπρόσθετες φόρμες για καθοδήγηση νέων ομάδων