Συχνές ερωτήσεις Entrepreneurs

Η διαχειριστική ομάδα του BANG, αξιολογεί τις υποβαλλόμενες επιχειρηματικές ιδέες,  συμβάλλει στην βελτίωση, όσων έχουν προκριθεί, και δίδει κατευθυντήριες οδηγίες στην ανάπτυξη της παρουσίασής των, η οποία θα προβληθεί από τον επιχειρηματία-δημιουργό της σε κλειστή συνάντηση του BANG . Επιπλέον, η διαχειριστική ομάδα του BANG υποστηρίζει τους δημιουργούς των επενδυτικών προτάσεων παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφόρηση σε όλα τα στάδια της πρότασης, από την αρχική υποβολή της έως και το follow up μετά την εκδήλωση (βλ. Business Angels 5 (link))

Κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δημιουργός της επενδυτικής πρότασης προβαίνει στη δημιουργία της παρουσίασης, σύμφωνα με την προκαθορισμένη δομή των παρουσιάσεων (link) και με τη συμβολή της διαχειριστικής ομάδας του BANG, όπου χρειασθεί. Όταν η παρουσίαση πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε εγκρίνεται και η συμμετοχή της στην κλειστή εκδήλωση.

Πριν την εκδήλωση, προηγούνται προπαρασκευαστικές συναντήσεις μεταξύ μελών της διαχειριστικής ομάδας του BANG  και των δημιουργών της επενδυτικής πρότασης με σκοπό τη βελτίωση της παρουσίασης.

Αν κάποιος ή κάποιοι Επιχειρηματικοί Άγγελοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια επένδυση, πρέπει να έλθουν σε επαφή με την επιχείρηση και την εξετάσουν νομικά και οικονομικά, να ελέγξουν την οργάνωσή της, τις προοπτικές της και πολλά άλλα. Επιπλέον, βλ. Business Angels 6 (link)