Συχνές ερωτήσεις Business Angels

Business Angels

Loader image

Ο ρόλος ενός Ε.Α. του BANG είναι διττός. Από τη μια, συμμετέχει ως υποψήφιος επενδυτής στις παρουσιαζόμενες από ομάδες δημιουργών  προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται, και από την άλλη, μπορεί να επιλέξει να συμβάλλει  συμβουλευτικά, ώστε οι δημιουργοί των προτάσεων να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να βγουν στην αγορά. Ένας Ε.Α. μπορεί να επιλέξει όποιον από τους δυο ρόλους επιθυμεί. Παράλληλα, δύναται να  αναλάβει  πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του καταστατικού του BANG για την ανάπτυξη και τη διάχυση του Θεσμού.

Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλουν   οι Δημιουργοί Ιδεών στο BANG, αξιολογούνται από την ομάδα διαχείρισης του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης   επιλέγονται εκείνες που  έχουν προοπτική να  παρουσιαστούν σε  κλειστή συνάντηση των Ε.Α.

Οι προτάσεις που έχουν επιλεγεί, μετά από βελτίωσή τους, όπου κρίνεται απαραίτητο, προωθούνται  στους Ε. Α. του BANG  πριν την εκάστοτε κλειστή συνάντησή τους.

Κατά την διάρκεια παρουσίασης των Επιχειρηματικών Ιδεών, ο Επιχειρηματικός Άγγελος αξιολογεί την εκάστοτε πρόταση ξεχωριστά, συμπληρώνοντας  φόρμα αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της κλειστής συνάντησης ,όπου παρουσιάστηκαν οι επιλεγμένες επενδυτικές προτάσεις, ακολουθεί η φάση προγραμματισμού, με πρωτοβουλία των Ε.Α., συναντήσεων των με τους Δημιουργούς Ιδεών. Εναλλακτικά, τον προγραμματισμό των συναντήσεων μεταξύ των Ε.Α. και των Δημιουργών Ιδεών , μετά από ανάλυση της φόρμας αξιολόγησης που οι Ε.Α. έχουν συμπληρώσει, (βλ. 5), σχεδιάζει  η ομάδα διαχείρισης του BANG.

Η συνεργασία μεταξύ των δυο μερών, διαμορφώνεται βάσει αμοιβαίου ενδιαφέροντος  και της ικανοποίησης των στόχων των   Το BANG δεν μεσολαβεί στη διαδικασία και στους όρους διαμόρφωσης της μεταξύ τους συνεργασίας.

Οι επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές ιδέες, startups κλπ.  φέρουν υψηλό κίνδυνο, καθώς  πολλές βρίσκονται στο ξεκίνημα τους. Φθηνότερες πηγές κεφαλαίων, όπως τραπεζικά κεφάλαια, είναι συνήθως μη διαθέσιμες για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην αρχή της πορείας τους, διότι το  πολύ μικρό μέγεθός τους ή  και η έλλειψη track record, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τραπεζικά δάνεια.