Αίτηση μέλους

Για να εγκριθώ ως Μέλος συμφωνώ ότι:

 • Καλύπτω τις Απαιτήσεις Μέλους που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Έχω γνώση και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά θέματα και μπορώ να αξιολογώ τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους οποιασδήποτε επένδυσης.
 • Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α., στο Κώδικα Συμπεριφοράς, Μέλους, στο Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, και σε αυτή τη Συμφωνία Μέλους, Τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Μέλους. Επιπλέον, αποδέχομαι την Αποποίηση Ευθυνών του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. που είναι ενσωματωμένη στη παρούσα αίτηση.
 • Αντιλαμβάνομαι ότι το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι venture fund, επενδυτική τράπεζα, μεσίτης ή άλλη μορφή επενδυτικού συμβούλου, ή δεν έχει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν παρέχει συμβουλές, δεν συστήνει (endorse) κάποια επενδυτική ευκαιρία, και δεν προβαίνει σε ανεξάρτητη εξέταση για να εξακριβώσει την πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρείες.
 • Πρέπει να προβώ στη δική μου ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο για την καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης αναλάβω σε εταιρεία που θα μου παρουσιάσει το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Έτσι αναγνωρίζω ότι ουδείς άλλος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση λαμβάνω ως αποτέλεσμα του να είμαι Μέλος του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Η επιλογή να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω όπως κρίνω τη γνώση που έλαβα από το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι η δική μου προσωπική επιλογή.
 • Αντιλαμβάνομαι ότι οι συναντήσεις του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελούν προτάσεις να αγορασθεί ή να πωληθεί οποιαδήποτε κινητή αξία από την οργάνωση Ε.Α. ή άλλη οντότητα.
 • Αποδέχομαι να πληρώνω την ετήσια εισφορά μέλους όπως καθορίζεται από Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 • Θα συμπεριφέρομαι με επαγγελματικό τρόπο πάντοτε.
 • Θα σέβομαι την ιδιωτική ζωή (privacy) των άλλων Μελών και δεν θα παρέχω το όνομά τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την έγκρισή τους.
 • Θα διερευνώ ως εμπιστευτική την πληροφόρηση που λαμβάνω ως Μέλος από το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α.
 • Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι οι συναντήσεις Ε.Α. και η επικοινωνία εστιάζονται σε επενδυτικές επιδιώξεις (pursuits) και δεν προωθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα άλλου Μέλους.
 • Θα πληροφορώ το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. για την οποιαδήποτε σχέση έχω ή θα έχω με μια παρουσιάζουσα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους που μπορεί να λαμβάνω από την εταιρεία.